Pre každého sa život v reholi bosých karmelitánov začína rozpoznávaním svojho povolania. Ide o čas poznávania samého seba, svojich túžob, motivácie, čas utíšenia sa v modlitbe. Je to tiež čas poznávania Karmelu (histórie, duchovného života a spôsobu života rehoľných bratov). Pomocou v tomto čase môže byť duchovné vedenie, skupinové aj individuálne duchovné rekolekcie organizované jednotlivými kláštormi alebo kontakt so spoločenstvami, ktoré majú na starosti spoločenstvá rozpoznávania povolania.


 • 1 rok

  Lublin

  Formačný čas sa začína postulátom v Lubline v Poľsku. Je to obdobie postupného poznávania a zapájania sa do života rehole karmelitánov. Každodenný rytmus sa charakterizuje najmä modlitbou, prácou v kláštore, formačnými lekciami a rekreáciou prežívanou spoločne s ostatnými postulantmi. Počas vianočných sviatkov záujemcovia o rehoľný život navštevujú svoje rodiny. Veľkonočné sviatky už prežívajú v spoločenstve záujemcov. Po ukončení postulátu odchádzajú na tri týždne do svojich domovov.

 • 1 rok

  Czerna

  Po absolvovaní ročného postulátu v Lubline nastupuje príchod do Czernej, kde absolvuje uchádzač duchovné rekolekcie a obliečku (prijatie habitu). Tým sa začína rok noviciátnej formácie v Czernej. Je to čas všeobecného odlúčenia (ohraničený kontakt s rodinou), čas skúšky, etapa zosobnenia sa s karmelitánskou charizmou a príprava na prijatie sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti.

 • 6 rokov

  Krakov

  Po zložení prvých sľubov (na jeden rok) bratia odídu do Krakova, aby sa tam dva roky venovali štúdiu filozofie a tiež štyri roky štúdiu teológie spolu šesť rokov. Prednášky sa konajú v priestoroch Diecézneho seminára. Tiež ide o čas stupňujúceho sa angažovania v spoločenstvách pri našich kláštoroch. Kandidáti na prijatie sviatosti kňazstva (bratia klerici), ako aj rehoľníci, každoročne obnovujú svoje sľuby. Po uplynutí piatich rokov v noviciáte zložia slávnostné sľuby. Kandidáti prijmú po skončení štúdií a diakonátu sviatosť kňazstva.

Po ukončení začiatočnej formácie, ktorá trvá normálne 8 rokov, každý z bratov je poslaný provinciálom do konkrétneho spoločenstva rehoľníkov v rámci provincie. Tam absolvuje ďalšiu časť cesty života v reholi karmelitánov a spĺňa určenú službu.